انتخاب صفحه
بهنگام سازی ضرایب وزنی آنتنهای هوشمند

بهنگام سازی ضرایب وزنی آنتنهای هوشمند

مقدمھ: با معرفی تلفن ھمراه، در اوایل دھھی ھشتاد میلادی بھ عنوان یک وسیلھ ارتباطی ھمگانی، سیر صعودی بھرهمندی از این گونھ سیستمھا با رشد ھمراه بود. با گسترش استفاده از سیستمھای مخابرات سیار و شبکھھای بیسیم، بخصوص در شھرھای بزرگ و مکان ھای پر رفت و آمد، مشکل کمبود ظرفیت...