بهنگام سازي ضرایب وزنی آنتنهاي هوشمند

بهنگام سازي ضرایب وزنی آنتنهاي هوشمند

مقدمھ: با معرفي تلفن ھمراه، در اوایل دھھی ھشتاد میلادي بھ عنوان یک وسیلھ ارتباطي ھمگاني، سیر صعودي بھرهمندي از این گونھ سیستمھا با رشد ھمراه بود. با گسترش استفاده از سیستمھاي مخابرات سیار و شبکھھاي بيسیم، بخصوص در شھرھاي بزرگ و مکان ھاي پر رفت و آمد، مشکل کمبود ظرفیت...