انتخاب صفحه

استاندارد بکار گرفته شده در پست های 20و63 کیلوولت

چکیده در این نسخه­ی تهیه شده سعی شده است که استاندارد­های صنعت برق را در زمینه پست­ها ی توزیع و فوق توزیع و استاندارد رایج و متداول به کار گرفته شده در کشور شرح داده شود، و همچنین تجهیزات به گرفته شده در پست­ها را بر اساس استانداردIEC گفته شده است. استاندارد­ها مورد...