تحلیل و بررسی و تقسم بندی سنگ های نما و روش های استحراج آنها از معادن

تحلیل و بررسی و تقسم بندی سنگ های نما و روش های استحراج آنها از معادن

مقدمه : از زماني آه بشر به فكر ساختن مسكني  مستحكم بود استخراج سنگهاي ساختماني  آغاز شدهاست لذا تاريخ استفاده بشر از سنگ  دقيقًاً به تاريخ خلقت او بر مي گردد بشر از سنگ بوجودآمده وآليه عناصر متشكله سنگ را داراست روي سنگ به دنيا آمده و در آن پناه گرفته و از آنبراي خود...