انتخاب صفحه
تحلیل و بررسی و تقسم بندی سنگ های نما و روش های استحراج آنها از معادن

تحلیل و بررسی و تقسم بندی سنگ های نما و روش های استحراج آنها از معادن

مقدمه : از زمانی آه بشر به فکر ساختن مسکنی  مستحکم بود استخراج سنگهای ساختمانی  آغاز شدهاست لذا تاریخ استفاده بشر از سنگ  دقیقًاً به تاریخ خلقت او بر می گردد بشر از سنگ بوجودآمده وآلیه عناصر متشکله سنگ را داراست روی سنگ به دنیا آمده و در آن پناه گرفته و از آنبرای خود...