عوامل و پارامتر ي ها قابل كنترل در انفجارهاي معادن   و بررسی عوامل تجربی و بررسی روش های نوین تحلیل

عوامل و پارامتر ي ها قابل كنترل در انفجارهاي معادن و بررسی عوامل تجربی و بررسی روش های نوین تحلیل

مقدمه توجه به اولين مرحله از خردايش سنگ كه توسط حفاري و انفجار صورت مي پذيرد، يكي از اساسي ترين و حساس ترينپارامتر هاي موثر بر اقتصاد و حيات معدن به شمار مي رود. انجام يك انفجار مطلوب، كاهش هزينه هاي كل خردايش سنگ ،بهبود بازدهي عمليات حفاري، بارگيري، باربري و بهبود...