انتخاب صفحه
عوامل و پارامتر ی ها قابل کنترل در انفجارهای معادن   و بررسی عوامل تجربی و بررسی روش های نوین تحلیل

عوامل و پارامتر ی ها قابل کنترل در انفجارهای معادن و بررسی عوامل تجربی و بررسی روش های نوین تحلیل

مقدمه توجه به اولین مرحله از خردایش سنگ که توسط حفاری و انفجار صورت می پذیرد، یکی از اساسی ترین و حساس ترینپارامتر های موثر بر اقتصاد و حیات معدن به شمار می رود. انجام یک انفجار مطلوب، کاهش هزینه های کل خردایش سنگ ،بهبود بازدهی عملیات حفاری، بارگیری، باربری و بهبود...