انتخاب صفحه
آنتن هوشمند آرایه فازی مسطح

آنتن هوشمند آرایه فازی مسطح

مقدمه: اخیراً آنتنهای هوشمند برای افزایش کارایی سیستمهای رادیویی بی سیم بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. این سیستمهای آنتن شامل تکنیکهای گسترده ای است که موجب تقویت سیگنال دریافتی، تضعیف همه سیگنالهای تداخلی و افزایش ظرفیت به صورت عمده می شود. یک آنتن هوشمند متشکل از...