تخمين جهت ورود سيگنال های باند پهن بر اساس الگوريتم  MUSIC دوری و شكل هندسی جديد آرايه

تخمين جهت ورود سيگنال های باند پهن بر اساس الگوريتم MUSIC دوری و شكل هندسی جديد آرايه

 چكيده: امروزه تخمين جهت ورود (DOA) سيگنال هاي باند پهن، در  سيستمهاي مخابراتي سيار و باند پهن، مورد توجه بسيار است. نوع الگوريتم و شكل آرايه آنتني، در فرايند تخمين DOA بسيار مهم و تأثير گذار هستند. لذا در اين تحقيق با تمركز بر الگوريتم طبقه بندي سيگنال هاي چندگانه...