کنترل سیستم های چند متغیره با استفاده از کنترل پیش بین

کنترل سیستم های چند متغیره با استفاده از کنترل پیش بین

مقدمه: براي دستيابي به كنترل مطلوب تطبيقي وبرخط سيستم هااستفاده ازروش شناسايي مناسب الزامي است. عدم وجودمدل دقيق رياضي براي فرايندهاي صنعتي ووجودترم هاي غيرخطي دراكثرسيستم هاي فيزيكي، فازشناسائي رادرپروتكل هاي كنترلي حائزاهميت فراوان ساخته است. لذادراين پايان نامه...