انتخاب صفحه
کنترل سیستم های چند متغیره با استفاده از کنترل پیش بین

کنترل سیستم های چند متغیره با استفاده از کنترل پیش بین

مقدمه: برای دستیابی به کنترل مطلوب تطبیقی وبرخط سیستم هااستفاده ازروش شناسایی مناسب الزامی است. عدم وجودمدل دقیق ریاضی برای فرایندهای صنعتی ووجودترم های غیرخطی دراکثرسیستم های فیزیکی، فازشناسائی رادرپروتکل های کنترلی حائزاهمیت فراوان ساخته است. لذادراین پایان نامه...