انتخاب صفحه

تاثیر قرارگیری درازمدت در معرض امواج الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین بر فعالیت مکانیکی آئورت ایزوله موش صحرایی نر و تداخل اثر آن با سیستم‌های کولینرژیک، آدرنرژیک و نیتررژیک

فهرست مطالب فصل اول : مقدمه        امواج الکترومغناطیس ترکیبی است از یک میدان الکتریکی و یک میدان مغناطیسی متغیر (نوسانی) عمود بر هم که در جهت عمود بر دو میدان در فضا انتشار می‌یابد. در حقیقت امواج الکترومغناطیس انرژی هستند که به شکل میدان‌های نوسانی از نقطه‌ای به...