انتخاب صفحه
عوامل موثر بر عمر آجرهای نسوز در کوره های دوار سیمان

عوامل موثر بر عمر آجرهای نسوز در کوره های دوار سیمان

مقدمه   در کلیه کارخانه های سـیمان سرتاسـر جهـان سـعی بـر ایـن اسـت کـه در ارجحیـت اولتولیــد کلینکــر را  افزایش و هزینــه تولیــد را ک اهش داده تــا در بــازار رقابــت ســوددهیبیشتری حاصل گردد.پی شرفته ت رین کارخان ه ه ای س یمان دارای ک وره ه ای مجه ز ب ه پ ریکل...