عوامل موثر بر عمر آجرهاي نسوز در كوره هاي دوار سيمان

عوامل موثر بر عمر آجرهاي نسوز در كوره هاي دوار سيمان

مقدمه   در كليه كارخانه هاي سـيمان سرتاسـر جهـان سـعي بـر ايـن اسـت كـه در ارجحيـت اولتوليــد كلينكــر را  افزايش و هزينــه توليــد را ك اهش داده تــا در بــازار رقابــت ســوددهيبيشتري حاصل گردد.پي شرفته ت رين كارخان ه ه اي س يمان داراي ك وره ه اي مجه ز ب ه پ ريكل...