کنترل سیستم سوییچ شونده و سیستم های هایبرید

کنترل سیستم سوییچ شونده و سیستم های هایبرید

مقدمه : موضوع موردبررسی دراین سمینارکنترل سیستمهای سوئیچ شونده است که این سیستمها حالت خاصی ازسیستمهای هایبریدمی باشند. از تعریف سیستمهای هایبریدمیدانیم سیستمی است که رفتار دینامیکی آن از بر هم کنش دینامیکهای گسسته وپیوسته شکل می گیرد .این گسستگی می تواندهنگام تغییر...