كنترل سيستم سوييچ شونده و سیستم های هایبرید

كنترل سيستم سوييچ شونده و سیستم های هایبرید

مقدمه : موضوع موردبررسي دراين سميناركنترل سيستمهاي سوئيچ شونده است كه اين سيستمها حالت خاصي ازسيستمهاي هايبريدمي باشند. از تعريف سيستمهاي هايبريدميدانيم سيستمي است كه رفتار ديناميكي آن از بر هم كنش ديناميكهاي گسسته وپيوسته شكل مي گيرد .اين گسستگي مي تواندهنگام تغيير...