شیب در معدن سطحی و بررسی عوامل تاثیر گذار در پایداری شیب های معادن

شیب در معدن سطحی و بررسی عوامل تاثیر گذار در پایداری شیب های معادن

مقدمه پایداری شیب یکی از مباحث مهم معادن روباز می باشد که از مراحل مقدماتی مطالعات آماده سازی معادن سطحی می باشد. اصولاً به منظور کاهش تنش ها و فشارهای وارده از سوی دیواره پله، پلـ ههـا رابصورت شیبدار طراحی می کنند، زیرا سنگ یا خـاک در حالـت شـیبدار فشـار و نیـرو را...