شیب در معدن سطحی و بررسی عوامل تاثیر گذار در پایداری شیب های معادن

شیب در معدن سطحی و بررسی عوامل تاثیر گذار در پایداری شیب های معادن

مقدمه پایداري شیب یکی از مباحث مهم معادن روباز می باشد که از مراحل مقدماتی مطالعات آماده سازي معادن سطحی می باشد. اصولاً به منظور کاهش تنش ها و فشارهاي وارده از سوي دیواره پله، پلـ ههـا رابصورت شیبدار طراحی می کنند، زیرا سنگ یا خـاك در حالـت شـیبدار فشـار و نیـرو را...