مقایسه تاثیر مصرف آب و ویتامین E در تغییرات هماتوری پس از یک فعالیت شدید منتخب در دانش آموزان پسر ورزشکار 16-14 سال

مقایسه تاثیر مصرف آب و ویتامین E در تغییرات هماتوری پس از یک فعالیت شدید منتخب در دانش آموزان پسر ورزشکار 16-14 سال

چکیده هدف از این پژوهش مقایسه ی تاثیر مصرف آی و ویتامین E در تغییرات هماتوری پس از یک فعالیت شدید منتخب در دانش آموزان پسر ورزشکار 16-14 سال بود. برای این منظور آزمودنی ها از جامعه دانش آموزان فوتبالیست در چهار گروه 10 نفری مجزا، به طور تصادفی انتخاب شدند (تعداد =...