انتخاب صفحه
تحلیل اندر کنش آب و سازه توسط ترکیب روش المان مرزی و المان محدود غیر خطی

تحلیل اندر کنش آب و سازه توسط ترکیب روش المان مرزی و المان محدود غیر خطی

مقدمه بدون استفاده از روشها و تکنیکهای عددی، حل بسیاری از مسایل پیچیده مهندسی تقریباً غیرممکن می باشد و روشهای تحلیلی در بسیاری از موارد پاسخگو نمیباشند. بیشتر تکنیک های عددی در مکانیک محیطهای پیوسته بر این اصل استوارند که میتوان روابط و معادلاتی نوشت که بتوانند با...