تحليل اندر كنش آب و سازه توسط تركيب روش المان مرزي و المان محدود غير خطي

تحليل اندر كنش آب و سازه توسط تركيب روش المان مرزي و المان محدود غير خطي

مقدمه بدون استفاده از روشها و تكنيكهاي عددي، حل بسياري از مسايل پيچيده مهندسي تقريباً غيرممكن مي باشد و روشهاي تحليلي در بسياري از موارد پاسخگو نميباشند. بيشتر تكنيك هاي عددي در مكانيك محيطهاي پيوسته بر اين اصل استوارند كه ميتوان روابط و معادلاتي نوشت كه بتوانند با...