انتخاب صفحه

اثر یون مس بر ساختار، فعالیت چاپرونی و ویژگی های آمیلوئیدیαA -کریستالین انسانی پراکسی نیتریته و بررسی اثر یون کلسیم بر توده ای شدن کریستالین های پراکسی نیتریته ی لنز چشم گاو.

 فهرست مطالب فصل اول: مقدمه لنز[1] یک عضو کلیدی انکساری چشم است. لنز دارای شکل دوسوکوژ با خاصیت انکساری بالا و شفافیت کامل است که به کمک قرنیه تصاویر را بر روی شبکیه[2] متمرکز می کند. ساختار شفاف لنز که در پشت عنبیه قرار دارد به وسیله ی زنول ها[3] در زلالیه[4] معلق...