انتخاب صفحه
آب شکستگی پایه پل ها

آب شکستگی پایه پل ها

مقدمه پل ها ازجمله مهمترین و پرکاربردترین سازه های رودخانه ای بوده وبه عنوان کلید راه های ارتباطی از اهمیت زیادی برخوردار هستند.هرساله باوقوع سیلاب درهررودخانه تعداد زیادی ازاین پل ها،درست زمانیکه بیشترین نیاز به آنها وجود دارد تخریب میگردند.یکی ازمهمترین وموثرترین...