تحلیل اقلیم ایران و مصرف آب در آن و تكنولوژي هاي شيرين كردن آب با استفاده از انرژي خورشيدي

تحلیل اقلیم ایران و مصرف آب در آن و تكنولوژي هاي شيرين كردن آب با استفاده از انرژي خورشيدي

مقدمه كشور ايران به دليل گستردگي مناطق كويري جزء كشورهاي خشك جهان محسوب مي شود. از طرفي افزايش جمعيت ايران سبب شده كه نياز به آب شرب در مناطق مختلف ايران افزايش يابد. با توجه به ميزان بارندگي معين و محدود و همچنين منابع آب زيرزميني محدود استفاده از آب شيرين كن ضروري...