انتخاب صفحه
تحلیل اقلیم ایران و مصرف آب در آن و تکنولوژی های شیرین کردن آب با استفاده از انرژی خورشیدی

تحلیل اقلیم ایران و مصرف آب در آن و تکنولوژی های شیرین کردن آب با استفاده از انرژی خورشیدی

مقدمه کشور ایران به دلیل گستردگی مناطق کویری جزء کشورهای خشک جهان محسوب می شود. از طرفی افزایش جمعیت ایران سبب شده که نیاز به آب شرب در مناطق مختلف ایران افزایش یابد. با توجه به میزان بارندگی معین و محدود و همچنین منابع آب زیرزمینی محدود استفاده از آب شیرین کن ضروری...