انتخاب صفحه
مواد اولیه و سیستم توزین و شارژ ، تخلیه کوره ، آب خنک کننده در فرآیند تولید فرو سیلیسیم

مواد اولیه و سیستم توزین و شارژ ، تخلیه کوره ، آب خنک کننده در فرآیند تولید فرو سیلیسیم

مقدمه: فروسیلیسیم یکی از آمیژان های مورد مصرف در صنایع مختلف به خصوص صنایع متالوژی است و از این نظر اهمیت نسبتانسبتاً بالایی یافته است . چگونگی کاربرد این ماده در صنعت ، تا حدود زیادی به نسبت ( آهن و سیلیسیم)    موجود در آن و همچنین ناخالصی های متعارف بستگی دارد ....