مواد اوليه و سيستم توزين و شارژ ، تخليه كوره ، آب خنك كننده در فرآيند توليد فرو سيليسيم

مواد اوليه و سيستم توزين و شارژ ، تخليه كوره ، آب خنك كننده در فرآيند توليد فرو سيليسيم

مقدمه: فروسيليسيم يكي از آميژان هاي مورد مصرف در صنايع مختلف به خصوص صنايع متالوژي است و از اين نظر اهميت نسبتانسبتاً بالايي يافته است . چگونگي كاربرد اين ماده در صنعت ، تا حدود زيادي به نسبت ( آهن و سيليسيم)    موجود در آن و همچنين ناخالصي هاي متعارف بستگي دارد ....