انتخاب صفحه
بررسی روش های نمک زدایی از نفت

بررسی روش های نمک زدایی از نفت

مقدمه: از آنجایی که در لایه های زیرین زمین، نفت بر روی آب شور قرار گرفته، لذا نفت خروجی از چاه ها، به ویژه برای مخازنی که در نیمه عمر تولید خود هستند، به ندرت بدون درصدی از آب می باشند. مشکل اصلی این آب، نمک حل شده موجود در آن است. مقدار این آب، در حدود 1/0 تا 10 درصد...