بهینه سازی سیکل ترکیبی توان و تبرید با مبردهای متفاوت توسط روش اگزرژی

بهینه سازی سیکل ترکیبی توان و تبرید با مبردهای متفاوت توسط روش اگزرژی

چکیده  در این پژوهش سیکل مرکب از سیکل توان رنکین و سیکل سرمایش جذبی مورد مطالعه قرار می گیرد که بوسیله مخلوط دوگانه آب-آمونیاک به عنوان سیال عامل کار می کندهر دوی توان و تبرید را به طور همزمان و فقط با استفاده از یک منبع حرارتی تولید می کند. در این مطالعه تحلیل...