بهینه سازي سیکل ترکیبی توان و تبرید با مبردهاي متفاوت توسط روش اگزرژي

بهینه سازي سیکل ترکیبی توان و تبرید با مبردهاي متفاوت توسط روش اگزرژي

چکیده  در این پژوهش سیکل مرکب از سیکل توان رنکین و سیکل سرمایش جذبی مورد مطالعه قرار می گیرد که بوسیله مخلوط دوگانه آب-آمونیاك به عنوان سیال عامل کار می کندهر دوي توان و تبرید را به طور همزمان و فقط با استفاده از یک منبع حرارتی تولید می کند. در این مطالعه تحلیل...