کاربرد نانو سیلیس در ضد آب کردن پارچه

کاربرد نانو سیلیس در ضد آب کردن پارچه

مقدمه: اين طرح با عنوان تهيه پارچه هاي ضدآب با استفاده از نانو سيليس رسيدن به خاصيت مطلوب ضدآب مي باشد، و پارچه هاي توليدي جهت تهيه البسه و برخي منسوجات به كار گرفته خواهند شد. در اين تحقيق از نانو سيليس به همراه تركيبات سيليكوني استفاده ميگردد كه بتوان به نتايج بهتر...