انتخاب صفحه
طراحی کلکتور خورشیدی با بیشترین بازده ممکن

طراحی کلکتور خورشیدی با بیشترین بازده ممکن

مقدمه آلودگی های زیست محیطی ناسی ازسوخت های فسیلی و پایان پذیربودن منابع آنها،تلاش وتحقیقات وسیعی را دربکارگیری انواع دیگری ازانرژی بخصوص انرژی های نو،موجب شده است.انرژی خورشیدی به جت نامحدودبودن،قابل دسترس بودن وسازگاری بامحیط زیست،جایگاه ویژه ای رادراین بین به خود...