انتخاب صفحه
بررسی آبشکن ها

بررسی آبشکن ها

مقدمه مجموعه عملیاتی که شامل احداث واجرای سازه هایی باایجاد تمهیدات ویژه درطول وامتداد جریان رودخانه می باشد وبه منظور تامین اهداف خاصی صورت میپذیرد،ساماندهی رودخانه نامیده میشود.از اهداف ساماندهی رودخانه میتوان به کنترل سیلاب وحفاظت رودخانه،کشتی رانی،هدایت...