انتخاب صفحه
تحلیل تغییرات بستر در محدوده آبگیر های جانبی موجود در کانالهای قوسی در حالت آب صاف

تحلیل تغییرات بستر در محدوده آبگیر های جانبی موجود در کانالهای قوسی در حالت آب صاف

مقدمه: رودخانه ها یکی از مهمترین منابع حیاتی طبیعت هستند. رودخانه ها نه تنها در سیمای کلی سطح زمین نقش دارند، بلکه شکل زیستن انسان در کره زمین را تعیین می کنند. همواره در طول تاریخ بشر، رودخانه ها کانون توسعه بوده و تمدنهای کهن در کناره های آن شکل گرفته است...