تحليل تغييرات بستر در محدوده آبگير هاي جانبي موجود در كانالهاي قوسي در حالت آب صاف

تحليل تغييرات بستر در محدوده آبگير هاي جانبي موجود در كانالهاي قوسي در حالت آب صاف

مقدمه: رودخانه ها يكي از مهمترين منابع حياتي طبيعت هستند. رودخانه ها نه تنها در سيماي كلي سطح زمين نقش دارند، بلكه شكل زيستن انسان در كره زمين را تعيين مي كنند. همواره در طول تاريخ بشر، رودخانه ها كانون توسعه بوده و تمدنهاي كهن در كناره هاي آن شكل گرفته است...