انتخاب صفحه

بررسی زمانی آبشستگی پایین دست جت های ریزشی با استفاده از مدلسازی فیزیکی

مقدمه بحث آبشستگی دارای قدمتی دیرینه در علم هیدرولیک است و هیدرولیک رودخانه و شرایط ریخت شناسی و ژئوتکنیکی آن ارتباطی تنگاتنگ با این پدیده دارند؛ به همین دلیل پیچیدگی هایی خاصی بر این بحث سایه افکنده و موجب شده است همچنان مورد توجه خاصی محققین علم هیدرولیک و مهندسین...