تخمین آبشستگی در پائین دست جت ریزشی با استفاده از شبکه عصبی

تخمین آبشستگی در پائین دست جت ریزشی با استفاده از شبکه عصبی

مقدمه آبشستگی هرچند سابقه طولانی در علم هیدرولیک دارد ولی به علت دامنه وسیع متغیرها و گستردگی پارامتر های موثر بر آن و شرایط گوناگون که در این پدیده وجود دارد ، تا کنون رابطه دقیقی که بتواند تخمین مناسبی از ابعاد حفره آبشستگی بدهد در دسترس نمی باشد ومطالعه در این مورد...