تخمين آبشستگي در پائين دست جت ريزشي با استفاده از شبكه عصبي

تخمين آبشستگي در پائين دست جت ريزشي با استفاده از شبكه عصبي

مقدمه آبشستگي هرچند سابقه طولاني در علم هيدروليك دارد ولي به علت دامنه وسيع متغيرها و گستردگي پارامتر هاي موثر بر آن و شرايط گوناگون كه در اين پديده وجود دارد ، تا كنون رابطه دقيقي كه بتواند تخمين مناسبي از ابعاد حفره آبشستگي بدهد در دسترس نمي باشد ومطالعه در اين مورد...