تحليل پارامترهاي هندسي-هيدروليكي درابشستگي پايين دست كالورت ريزشي

مقدمه: يكي از مهمترين مسائل مهمي كه هميشه مورد توجه مهندسان و دست اندركاران كارهاي عمراني بوده است مساله آبشستگي است،در علم هيدروليك نيز به اين موضوع توجه زيادي شده و در تحقيقات بسياري سعي شده است كه با توجه به شرايط گوناگون اين پديده و گستردگي پارامترهاي موثر بر آن ،...