انتخاب صفحه

تحلیل پارامترهای هندسی-هیدرولیکی درابشستگی پایین دست کالورت ریزشی

مقدمه: یکی از مهمترین مسائل مهمی که همیشه مورد توجه مهندسان و دست اندرکاران کارهای عمرانی بوده است مساله آبشستگی است،در علم هیدرولیک نیز به این موضوع توجه زیادی شده و در تحقیقات بسیاری سعی شده است که با توجه به شرایط گوناگون این پدیده و گستردگی پارامترهای موثر بر آن ،...