انتخاب صفحه

درباره رنگ آمیزی قوی یالی گراف ها

چکیده یک –k رنگ آمیزی قوی یالی g(v,E)  تابع [K]  c:E است به طوری که به هر دو یالی که منتهی  یک راس یا مجاور با یکی سال هستند. مقدار ها (رنگ های) متفاوتی اختصاص داده می شود. اندیس رنگی قوی گراف G که آن را با X(s) نشان می دهیم کوچکترین عدد kاست که یک –K رنگ آمیزی قوی...

انشعاب در سیستم های دینامیکی یک بعدی گسسته

چکیده ظهور تعداد نا متناهی آبشار دوره تناوب دو برابر کننده یکی از برجسته، ترین ویژگیهای نگاشت های ‌وابسته ‌به یک پارامتر است‌. در اینجا شرح ‌می دهیم‌ که ‌چرا خانواده ‌های ‌معینی ‌از نگاشت ها‌، در یک بعدی دارای آبشار هستند ‌و روشی برای شمارش آن ارائه می دهیم‌. نشان می...