انتخاب صفحه
تأثیرآب بر روی طراحی ونتایج انفجار درمعدن

تأثیرآب بر روی طراحی ونتایج انفجار درمعدن

مقدمه مواد معدنی مختلف طی میلیون ها سال توسط فرآیندهای کانی سازی ایجاد شده و انسان با توجه بـه نیازهـای خـود درطول سالیان زیاد آنها را کشف و استخراج کرده است. برای استخراج مواد معدنی به صورت روباز یا زیر زمینی باید یـک سـریعملیات پایه ای انجام شودکه خرج گذاری و انفجار...