استفاده از داده های آزمایشگاهی در جهت تحلیل جریان های جانبی موحود بر ابراههای قوسی

استفاده از داده های آزمایشگاهی در جهت تحلیل جریان های جانبی موحود بر ابراههای قوسی

مقدمه انحراف جريان يا به طور طبيعي بصورت شريان و ايجاد ميانبردر رودخانههاي مئاندري بوجود ميآيد و يا آنكه بطور مصنوعي بصورت آبگيري از رودخانهها و كانالها جهت مصارف كشاورزي، آبرساني شهري و يا صنعتي ايجاد ميشود. الگوي جريانهاي انحرافي كاملاً سه بعدي و غير يكنواخت ميباشد...