انتخاب صفحه
استفاده از داده های آزمایشگاهی در جهت تحلیل جریان های جانبی موحود بر ابراههای قوسی

استفاده از داده های آزمایشگاهی در جهت تحلیل جریان های جانبی موحود بر ابراههای قوسی

مقدمه انحراف جریان یا به طور طبیعی بصورت شریان و ایجاد میانبردر رودخانههای مئاندری بوجود میآید و یا آنکه بطور مصنوعی بصورت آبگیری از رودخانهها و کانالها جهت مصارف کشاورزی، آبرسانی شهری و یا صنعتی ایجاد میشود. الگوی جریانهای انحرافی کاملاً سه بعدی و غیر یکنواخت میباشد...