مطالعه تاثیر گنبد نمکی کرسیا داراب بر منابع آبی مجاور

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه امروزه استفاده از آب­هاي زیرزمینی در نقاط مختلف دنیا به خصوص در کشور ما به دلیل کم بودن ذخائر سطحی توسعه­ی زیادي یافته­است و براي مصارف مختلف کشاورزي، صنعتی، شرب و غیره مورد استفاده قرار میگیرد، به همین دلیل لازم است که منابع آب زیرزمینی در...