انتخاب صفحه
انواع نخهای تولید شده در سیستم ریسندگی چرخانه ای

انواع نخهای تولید شده در سیستم ریسندگی چرخانه ای

مقدمه ریسندگی چرخانه ای بعداز سیستم رینگ مهمترین شیوه تولید نخ محسوب می گردد ودر سایه پیشرفتهای تکنولوژیکی که بطور پیوسته صورت گرفته،توانسته است با بهبود کیفیت نخ های تولیدی وافزایش سرعت تولید سهم بیشتری از تولید جهانی نخها را بخود اختصاص دهد. آقای دکتر ترومر...