انواع نخهاي توليد شده در سيستم ريسندگی چرخانه ای

انواع نخهاي توليد شده در سيستم ريسندگی چرخانه ای

مقدمه ريسندگی چرخانه ای بعداز سيستم رينگ مهمترين شيوه توليد نخ محسوب می گردد ودر سايه پيشرفتهای تکنولوژيکی که بطور پيوسته صورت گرفته،توانسته است با بهبود کيفيت نخ های توليدی وافزايش سرعت توليد سهم بيشتری از توليد جهانی نخها را بخود اختصاص دهد. آقای دکتر ترومر...