انتخاب صفحه
طراحی و شبیه سازی سیستم کنترل کشش خودرو ( TCS )

طراحی و شبیه سازی سیستم کنترل کشش خودرو ( TCS )

چکیده خودروهای امروزی از نیاکان خود بسیار هوشمندترند. آنها ایمنتر، سریعتر، ساکتتر، و کم مصرفترند و آلودگی کمتری ایجاد میکنند.بدون شک سیستمهای کنترلی خودرو سهم زیادی در ایجاد این برتریها دارند. یکی از این سیستمهای کنترلی، سیستم کنترل کشش (TCS)است. در این پایان نامه...