مطالعه سنتز و خواص نانوگويچه‌های حساس به دما با پوسته آبدوست

فهرست مطالب فصل اول: در دو دهه گذشته، برخي از روش‌هاي پليمريزاسيون که تطبيق‌پذيري روش راديکال آزاد را با کنترل پليمريزاسيون آنيوني ترکيب کرده‌اند، ابداع شده‌اند. اين روش‌ها به‌عنوان پليمريزاسيون راديکال آزاد کنترل‌شده/”زنده”[1] شناخته شده‌اند و بر دو اصل...