انتخاب صفحه

مطالعه سنتز و خواص نانوگویچه‌های حساس به دما با پوسته آبدوست

فهرست مطالب فصل اول: در دو دهه گذشته، برخی از روش‌های پلیمریزاسیون که تطبیق‌پذیری روش رادیکال آزاد را با کنترل پلیمریزاسیون آنیونی ترکیب کرده‌اند، ابداع شده‌اند. این روش‌ها به‌عنوان پلیمریزاسیون رادیکال آزاد کنترل‌شده/”زنده”[1] شناخته شده‌اند و بر دو اصل...