شبیه سازی اثر عملیات اصلاح و احیاء مراتع بر هدر رفت خاک با استفاده از مدل RUSLE

فهرست مطالب فصل اول – مقدمه و کلیات مراتع اكوسيستم­­هاي طبيعي هستند كه داراي پوششي از گياهان مرتعي بومي و مناسب چراي دام مي­باشند. اين اراضي بالغ بر 43 درصد خشكي­هاي زمين و حدود 54 درصد از سطح كشور را در بر گرفته­اند (مصداقی، 1377). در زمان­هاي گذشته مراتع ايران با...