انتخاب صفحه
تهیه و شناسایی کمپلکس های آلکواکسیدهای فلزی با لیگاندهای آروماتیک و اکسیمی به عنوان پیش ماده نانو سرامیک ها

تهیه و شناسایی کمپلکس های آلکواکسیدهای فلزی با لیگاندهای آروماتیک و اکسیمی به عنوان پیش ماده نانو سرامیک ها

فهرست مطالب فصل اول آلکواکسید¬های فلزی با فرمول عمومی [M(OR)x]n نمایش داده می¬شوند. در این فرمول M نمایانگر فلز با عدد اکسایش x، R گروه آلکیل یا آریل و n درجه تجمع مولکولی می¬باشد. این ترکیب¬ها را می¬توان مشتق¬هایی از الکل¬ها (ROH)، یا هیدروکسیدهای فلزی (M(OH)x)...