انتخاب صفحه

بررسی تطبیقی گفتمان سیاسی و اجتماعی طنز در اشعار ملک الشعرای بهار و جمیل صدقی زها وی

فهرست مطالب : فصل اولطرح پژوهشی ادبیات تطبیقی به عنوان اندیشه­ای نو راه­کارهایی را برای مطالعه تجانس وتقابل فرهنگی ملت­ها از جمله ادبیات پیش روی ما نهاده است.این علم جدید در پی آن است که مشترکات فرهنگی ملت­هارا بیابد و آنگاه براساس این مشترکات آنها را به هم پیوند زند....