بررسي تطبيقي گفتمان سیاسی و اجتماعی طنز در اشعار ملك الشعراي بهار و جميل صدقي زها وي

فهرست مطالب : فصل اولطرح پژوهشی ادبيات تطبيقي به عنوان انديشه­اي نو راه­كارهايي را براي مطالعه تجانس وتقابل فرهنگي ملت­ها از جمله ادبيات پيش روي ما نهاده است.اين علم جديد در پی آن است که مشترکات فرهنگی ملت­هارا بیابد و آنگاه براساس این مشترکات آنها را به هم پیوند زند....