انتخاب صفحه

بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی در دو مقطع علوم پایه و پیش کارورز

فهرست مطالب: فصل اوّل(بیان مسأله-اهداف و فرضیات) حرکت نظامهای آموزشی بسوی دیدگاههای انتقادی آینده پژوهانه، جامعه نگر و پیامد محور باعث شده است تا آموزش علوم پزشکی، برای توانمند سازی دانش آموختگان  بازنگری و بازسازی شود. تبدیل پزشکان آینده به یادگیرندگانی همیشگی،...