انتخاب صفحه

تفاوت زمان دستوری و زمان تقویمی در زبان فارسی

فهرست مطالب                                        فصل اول: کلیات از جمله مسائلی که در بررسی زوایای مختلف ساختار یک زبان با آن روبرو می‌شویم عدم انطباق مکرّر صورت و معنا در موارد گوناگون است. در صورتی که از رابطه‌ی صورت و معنا تعریفی مکانیکی و یک به یک داشته باشیم،...