برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي ها   و  انواع سيستم¬هاي كنترل موجودي و  انبارداری و سفارش دارو و بررسی روش آنالیز ABC

برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي ها و انواع سيستم¬هاي كنترل موجودي و انبارداری و سفارش دارو و بررسی روش آنالیز ABC

 فهرست مطالب  فصل اول :مقدمه و بیان مسئله تامین دارو ﺟــﺰء ﻫﺸــﺘﻢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺘﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ( Primary Health Care )ﻭ ﺍﺯ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺳــﺮﭘﺎﻳﻲ ﻭ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﻳــﮋﻩ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ [1]. و ﺣﺴﺎس ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤـﺎران و ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ...