انتخاب صفحه

تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت بر آگاهی و عملکردپرستاران در مراقبت از کاتتر ورید مرکزی در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها

فهرست مطالب فصل اول: معرفی پژوهش       امروزه ایجاد بیمارستان های مجهز به بخش مراقبت های  ویژه [1](ICU) باعث درمان و بهبودی بیمارانی شده است که در گذشته محکوم به مرگ بوده اند (۱). طولانی شدن مدت بستری بیماران در بخش مراقبت های ویژه و استفاده از تجهیزات تهاجمی منجر به...