انتخاب صفحه

تحلیل جنبش شناختی ساختارهای زمین ساختی پس خشکی کمربند کوه زایی زاگرس، ایران

فهرست مطالب فصل اوّل: کلیات همگرایی صفحه ایران و صفحه آفریقایی – عربی منجر به برخورد حاشیه شمالی سکوی عربی به مرز جنوبی صفحه ایران شده است. این برخورد که زمان آغاز آن بین کرتاسه پسین (Berberian and King, 1981) تا پلیوسن (Allen et al., 2004) تخمین زده شده است،...