انتخاب صفحه
تحلیل خطر لرزه ای

تحلیل خطر لرزه ای

فهرست مطالب فصل1: کلیات و ساختار زمین بصورت کلی عوامل موثر در جنبش نیرومند زمین در اثر رویداد زمین لرزه را می توان در دو بخش مورد بررسی قرار داد، این دو بخش شامل ویژگی های چشمه لرزه زا، و شرایط ژئوتکنیک لرزه ای ساختگاه سازه ها می باشد. بنابراین هریک از بخش ها و نقش...