انتخاب صفحه
بررسی گسیل امواج الکترومغناطیسی در پلاسما با استفاده از ویژه مدهای خطی به دام افتاده

بررسی گسیل امواج الکترومغناطیسی در پلاسما با استفاده از ویژه مدهای خطی به دام افتاده

فهرست مطالب فصل 1: تابش در محیط پلاسما پلاسما مجموعه¬ای از اتم¬های خنثی و ذرات بارداربا تعداد مساوی حاملین بار مثبت ومنفی آزاد را شامل می شود. وجود تقریبی تعداد یکسانی از بار با علامت¬های متفاوت در یک عنصر حجمی ضمانت می¬کند که پلاسمادر حالت ایستا، شبه خنثی باشد. به...