ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره تامین

ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره تامین

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق مساله زنجیره تامین در دنیای امروز به عنوان یک مزیت رقابتی عمده در راستای کاهش قیمت تمام شده مطرح است.  زنجیره تامین شامل خرید و تامین، لجستیک و حمل و نقل، بازاریابی، رفتار سازمانی، شبکه، مدیریت استراتژیک، مدیریت سیستم های...