انتخاب صفحه

“عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق  هدف این تحقیق بررسی رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی[1] و واکنش کمتر از حد[2] سرمایه گذاران می باشد. عدم اطمینان اطلاعاتی سابقه ای طولانی در ادبیات مالی دارد و پیشینه آن حتی به پیش از تئوری های نوین مالی باز می گردد. نایت[3] (1928) در اثر...