انتخاب صفحه
بهبود مدل¬سازی معکوس داده¬های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس با تعیین مدل¬اولیه مناسب و اعمال قید¬های عمقی و هموارساز

بهبود مدل¬سازی معکوس داده¬های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس با تعیین مدل¬اولیه مناسب و اعمال قید¬های عمقی و هموارساز

فهرست مطالب فصل اول مطالعات ژئوفیزیکی به کشف گیلبرت در سال1600 برمی¬گردد؛ که زمین را مانند یک مغناطیس غول¬پیکر، در نظر گرفت. اما اولین قدم در کاربرد این علم برای اکتشاف مواد معدنی به سال 1843 می¬رسد و زمانی که فونورده از تئودولیت مغناطیسی برای اندازه¬گیری تغییرات...