انتخاب صفحه

مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه یکی از تفاوت های حقوق جزای مدرن، نسبت به حقوق جزای کلاسیک توجه به نیت مرتکبین و علم و آگاهی تابعین قانون کیفری نسبت به جرم ارتکابی به منظور ارزیابی مسئولیت کیفری در نهایت اعمال مجازات و اقدامات تأمینی در مورد آنها می باشد. در این علم مدرن،...