انتخاب صفحه

بررسی روایی و اعتبار آزمون دروس زیست¬شناسی و ادبیات¬فارسی در امتحانات¬نهایی نظام آموزشی

فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه در طول پنجاه سال اخیر، در جامعه جهانی دیدگاهی نسبت به آموزش و پرورش به وجود آمده است که گزارش اخیر شورای بین المللی آموزش و پرورش برای قرن بیست و یکم (دلورس ، 1996) آن را ” آرمانی ضروری” تلقی می¬کند. این گزارش با...