انتخاب صفحه
بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی¬تیوفن با استفاده از روش¬های آغازین و نظریه تابع چگالی

بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی¬تیوفن با استفاده از روش¬های آغازین و نظریه تابع چگالی

فهرست مطالب فصل اول : مقدمه پلیمرها مولکولهای بزرگی هستند که از واحدهای تکراری ساده تشکیل شده¬اند. این نام از یک نام یونانی به نام پلی که به معنی چند تا و مر که به معنی قسمت می باشد مشتق شده است. ماکرومولکول مترادف با پلیمر می باشد پلیمرها از مولکول¬های ساده¬ای به نام...