نقش دولت در امنيت سرمايه‌گذاري

نقش دولت در امنيت سرمايه‌گذاري

فهرست عناوين فصل اول: كليات تحقيق: سرمايه‌گذاري جهت ايجاد ظرفيت‌هاي توليدي جديد و حفظ ظرفيت‌هاي موجود امري است كه مورد توافق عموم اقتصاددانان قرار دارد و اهميت آن براي كشورهاي در حال توسعه به جهت برخورداري از ظرفيت‌هاي بالقوه فراوان دوچندان احساس مي‌شود. اما چه عواملي...